facebook-image

Roodepoort Circuit 2020 – Inkonzo Yamazwi Asixhenxe kaYesu emnqamlezweni/Tsebeletso ya Mantswe a Supileng a Jesu sefapanong

Candice Nolan / Apr 9, 2020

Roodepoort Circuit 2020 – Inkonzo Yamazwi Asixhenxe kaYesu emnqamlezweni/Tsebeletso ya Mantswe a Supileng a Jesu sefapanong


Le nkonzo yamazwi asixhenxe iqhutywe ngabeFundisi be Roodepoort Circuit. UMfundisi Nombulelo Mbewu useke le podcast ukuze isociety yaseFlorida ifumane iinkonzo ngexesha leCoronavirus. Ngako oko siphe i-email address yakho ukuba ufuna ukufumana ezinye iinkonzo. Kwakhona, tyelela ikhasi Spudcaster ukuze ubone ezinye ii podcasts.

Lineup from this sermon Roodepoort Circuit 2020 – Inkonzo Yamazwi Asixhenxe kaYesu emnqamlezweni/Tsebeletso ya Mantswe a Supileng a Jesu sefapanong – 1st Word: Luke 23-32-34 Ntate, obatsoarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang Preacher: Rev R Mokobori – 2nd Word: Luke 23:39-43 Kannete ke re ho wena kajeno o tla ba lenna paradeising Preacher: Rev K Alexander (Interpreter: Rev Diutlwileng) – 3rd Word: Yohane 19:25-37 Mfazi, nanko unyana wakho – 4th Word: Mateyu 27:45-46 Thixo wam, Thixo wam, undishiya ngani na? Preacher: Rev S Waqu – 5th Word: Johanne 19:28-29 Ke nyorilwe. Preacher: Rev M Diutlwileng – 6th Word: Yohane 19:30 Kugqityiwe Preacher: Rev S Waqu – 7th Word: Luka 23:46 Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam Benediction: Rev M Diutlwileng
Spudcaster
Roodepoort Circuit 2020 - Inkonzo Yamazwi Asixhenxe kaYesu emnqamlezweni/Tsebeletso ya Mantswe a Supileng a Jesu sefapanong
/
Please follow and like us:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

podcast
Average rating:  
 0 reviews
get_footer();